انجمن پیمانکاران برق استان مازندران

 
 
محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 
جلسه هیئت مدیره 

 

مراسم خداحافظی آقایان علی سلطان تویه و  مهندس نقی کاظمی از سمت عضو هیئت  مدیره و بازرسی انجمن

جلسه آموزش 

 

جلسه با مدیران ارشد شرکت توزیع مازندران جهت آموزش پیمانکاران برق استان

جلسه ی شورای هماهنگی 

 

جلسه ی شورای هماهنگی انجمن پیمانکاران شهرستان های غرب مازندران در شهرستان نور

 جلسه هیئت مدیره با دبیر انجمن مهندسین برق و الکترونیکجلسه هیئت مدیره با دبیر انجمن مهندسین برق و الکترونیک در تاریخ 1391/4/14

جلسه سرمایه گذاریجلسه سرمایه گذاری در تاریخ 1391/4/14