انجمن پیمانکاران برق استان مازندران

 
 
محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 

اعضا هیات موسس

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

 

اعضا هیات موسس انجمن پیمانکاران برق استان مازندران

ردیفنام نام خانوادگینام شرکت
1حسینعلیفرزانیانمهندسی برق طبرستان
2علیرضامظفریخزر نیرو سرا
3اسماعیلناصریبرق صنعتی بابل
4سید عباسهاشمی امیریمهندسی خزر صنایع بابل
5اسماعیلبهروزی آذررعد الکتریک قائمشهر
6رمضانعلیحسن زادهجم کناره
7موسیدوستداربرق روستا
8اسماعیلناصری فردخزر نیرو ساری
9سید حسنناصریکیوان پرتو
10عبدالرحیمپورمندتوان محور شمال
11یوسفحیدری رادمازیار صنعت
12عابدینرمضانیسینا رعد شمال
13علیسلطان تویهتعمیرات خط گرم مازندران
14مرتضیایمانیمازند تابلو ساری